Algemene Voorwaarden

1. Inleiding

Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de offerte en van de factuur, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.  Ze hebben voorrang op de algemene voorwaarden van de klant en zullen noodzakelijk deel uitmaken van het contract voor zover er niet schriftelijk van afgeweken wordt.

2. Opstellen van het contract

2.1. Het contract komt maar tot stand door de aanvaarding door BROYEUR-BENELUX.BE van de bestelling van de Klant.

2.2. Alle voorschotten gestort door de Klant gelden als aanbetaling van de prijs van het contract en niet als borgsom.

2.3. De kenmerken die voorkomen in catalogi en ander drukwerk m.b.t. het geleverde materiaal zijn slechts bindend voor zover het contract er uitdrukkelijk naar verwijst.  De gegevens omtrent paklijst, gewicht en inhoudsbepaling zijn benaderend en niet bindend voor BROYEUR-BENELUX.BE tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

3. Bestek, reglementen, normen en plannen

3.1. Voor zover ze er niet uitdrukkelijk van afwijkt, is de offerte uitsluitend gebaseerd op het bestek, de plannen, specificaties en andere documenten toegevoegd aan de prijsaanvraag alsook op de reglementen en normen die van kracht zijn op de afgiftedatum van deze offerte. Elke latere wijziging van deze documenten en reglementen zal een eventuele prijs en/of termijnverandering met zich meebrengen in de mate van haar weerslag op de studies, leveringen en werken van BROYEUR-BENELUX.BE, die deel uitmaken van haar Aanneming. 

3.2. De Klant is alleen verantwoordelijk voor het concept, de plannen en de specificaties die hij levert en zal er zelf en alleen de schadelijke gevolgen van dragen. Inzonderheid vrijwaart hij BROYEUR-BENELUX.BE, indien er van haar schadeloosstelling geëist wordt in het kader van haar Aanneming, in geval van miskenning van een brevet of van elk ander intellectueel eigendomsrecht.

3.3. De plannen, specificaties, beschrijvingen, berekeningen, foto’s en andere documenten bij de offerte gevoegd, die exclusief eigendom zijn van BROYEUR-BENELUX.BE, mogen slechts gebruikt worden voor de waardering van haar offerte ; ze mogen niet aan derden meegedeeld worden.

4. Prijs

4.1. De prijzen zijn zonder B.T.W. berekend en gebaseerd op de laatste officiële indexcijfers van lonen, sociale lasten en materialen die nauwkeurig vermeld zijn in de offerte of die, bij gebreke hiervan, gepubliceerd zijn op de dag van de offerte ; zij zullen herzien worden volgens de formules opgegeven in het contract.   Elke eventuele verhoging van taksen, belastingen, recyclage bijdragen of verplichtingen van openbare orde, wordt ten laste gelegd van de Klant, wat ook de wettelijke bepalingen mogen zijn.

4.2. Tenzij anders vermeld in de prijsaanvraag, veronderstelt de offerte dat aan de volgende voorwaarden voldaan is :
a) de Aanneming zal kunnen uitgevoerd worden in normale omstandigheden en zonder hinder door andere aannemers of derden op de werf, tenzij de bij de prijsaanvraag gevoegde documenten toelaten bijzondere verplichtingen te voorzien en dat de werkplaats tijdens de normale werkuren in de bouw toegankelijk is en dat alle vereiste overheidsvergunningen en –toestemmingen voor een normale uitvoering verkregen zijn.
b) de Aanneming zal niet moeten uitgevoerd worden in omstandigheden die gevaarlijk of
strijdig zijn met wetten of reglementen van de overheid.  De werken kunnen slechts uitgevoerd worden in een asbestvrije omgeving.  De klant zorgt voor de nodige afscherming en draagt er verder zorg voor dat oppervlakten die moeten beschermd worden op afdoende wijze afgeschermd of afgedekt zijn.
c) BROYEUR-BENELUX.BE zal ter plaatse op kosten van de Klant kunnen beschikken over het nodige water met normale druk en de nodige elektriciteit voor de Aanneming (minstens 220V/50 Hz 16A)..  
d) de Klant zal BROYEUR-BENELUX.BE kosteloos toegang verlenen tot lokalen of werfketen op de werf voor opslag en beveiliging tegen diefstal van haar materiaal.
e) de Klant zal het personeel van BROYEUR-BENELUX.BE kosteloos toelaten zijn sanitaire en andere installaties te gebruiken, voorgeschreven door het Algemeen Reglement voor Arbeidsbeveiliging, en/of door het Wetboek over Welzijn op het Werk;
f) Voor zover het materiaal niet door BROYEUR-BENELUX.BE geleverd wordt, zal de Klant op de bouwplaats en op gelijk niveau, in een straal van 30 meter van de plaats van bestemming, het materiaal lossen waarvan hij de installatie aan BROYEUR-BENELUX.BE heeft toevertrouwd;
g) Bij de opstelling van de offerte is BROYEUR-BENELUX.BE ervan uitgegaan dat alle nodige inlichtingen omtrent de veiligheid werden opgegeven in de prijsvraag. De Klant zal alle verdere inlichtingen betreffende risico’s en maatregelen inzake welzijn op het werk van de werknemers meedelen voor aanvang van het werk.
i) de Klant zal op zijn kosten zorg dragen voor de veiligheidscoördinatie en voor de coördinatie van de werkzaamheden van externe ondernemingen en voor de nodige samenwerking met deze ondernemingen bij de toepassing van maatregelen m.b.t.het welzijn van werknemers op het werk, overeenkomstig de bepalingen van het A.R.A.B. en van het Wetboek over het Welzijn op het Werk.
j) De offerte gaat uit van uitvoering van het ganse werk en uitvoering in éénmaal.  De offerte geldt niet voor bestelling van een gedeelte van het werk, noch voor uitvoering in verschillende fazen.   In beide gevallen zullen de meerkosten in rekening gebracht worden.
k) Indien de offerte goedgekeurd wordt voor uitvoering na haar vervaldatum, worden de op het ogenblik van de uitvoering geldende tarieven toegepast.

4.3. De prijzen van de offerte zijn gebaseerd op arbeid gepresteerd tijdens de normale werkuren die bij BROYEUR-BENELUX.BE gelden.  Meerprijzen als gevolg van door de Klant gevraagde overuren, arbeid op zaterdag en zondag, of bij nachtwerk, of op feestdagen, zullen hem aangerekend worden volgens de op dat ogenblik geldende BROYEUR-BENELUX.BE-tarieflijst, die op eerste verzoek wordt meegedeeld.

4.4. Meerwerken worden gefactureerd aan onze gebruikelijke tarieven, die op eerste verzoek meegedeeld worden.

5. Uitvoeringstermijn en boetes

5.1. De uitvoeringstermijn vermeld in de offerte wordt ten titel van inlichting opgegeven: hij zal definitief bepaald worden en aanvangen bij het afsluiten van het contract, in zoverre alle elementen, nodig voor de uitvoering van de Aanneming, in het bezit zijn van BROYEUR-BENELUX.BE en bovendien het eventueel voorziene voorschot door haar ontvangen werd.

5.2. Indien de verwezenlijking van de Aanneming geïntegreerd moet worden in een algemene planning, zal deze integratie gezamenlijk bepaald worden bij de afsluiting van het contract ; wijzigingen kunnen slechts plaatsvinden in gezamenlijk overleg.

5.3. Elke door de Klant gevraagde wijziging in de uitvoeringsplannen, leveringsvoorwaarden of andere contractvoorwaarden en welke door BROYEUR-BENELUX.BE aanvaardt wordt, zal tot gevolg hebben dat prijzen en termijnen aangepast worden in overeenstemming met de door de Klant gevraagde wijzigingen.
5.4. Geen enkele boete of schadeloosstelling kan door de Klant worden opgelegd indien ze niet in het contract voorzien werd.

5.5. Wanneer een boete of schadeloosstelling in het contract voorzien is, zal de Klant er slechts aanspraak op kunnen maken na ingebrekestelling en in zoverre :
1) de vertraging uitsluitend toe te schrijven is aan BROYEUR-BENELUX.BE en het niet gaat om een geval van overmacht of een omstandigheid zoals : staking, lock-out, transportonderbreking, brand, overstroming, mobilisatie, oproeping, opstand, epidemie, algemeen bevoorradingstekort hetzij door grote schaarste, hetzij door de onmogelijkheid het nodige materiaal in te voeren, rantsoenering van energietoevoer, slechte weersomstandigheden, machinebreuk of in het algemeen elke toestand van toeval of overmacht.
2) de Klant zelf al zijn verplichtingen tijdig is nagekomen;
3) de Klant schade lijdt.

5.6. Indien de uitvoering van de Aanneming vertraging heeft opgelopen door een feit waarvoor noch BROYEUR-BENELUX.BE, noch haar onderaannemers of leveranciers aansprakelijk zijn en behoudens toepassing van de paragrafen 5.7. of 5.8. hierna, zal of kan deze vertraging leiden tot termijnsverlenging binnen redelijke grenzen van een uitvoering in normale omstandigheden en rekening houdend met de verbintenissen die BROYEUR-BENELUX.BE, haar onderaannemers of haar leveranciers zouden kunnen aangegaan hebben voor andere opdrachten. De Klant zal zich niet kunnen beroepen op dergelijke termijnsverlenging om het contract te verbreken of zich elders te wenden op kosten van BROYEUR-BENELUX.BE. Indien deze vertraging langer dan 3 maand duurt en als het contract bepaalt dat de prijs van BROYEUR-BENELUX.BE vast en niet herzienbaar is, zal BROYEUR-BENELUX.BE het recht hebben haar prijs te herzien, op het einde van de Aanneming, op billijke wijze, met inachtneming van eventuele verhogingen van haar kosten.

5.7. Indien de onverwachte gebeurtenissen zoals voorzien in paragraaf 5.5.1 hierboven, het voor onmogelijk maken de Aanneming uit te voeren volgens de contractuele voorwaarden,  zal deze laatste hetzij een herziening van het contract kunnen voorstellen aan de Klant, hetzij het contract kunnen verbreken op deze datum en volgens onderstaande voorwaarden :
    •    alle werken die reeds uitgevoerd zijn op datum van de kennisgeving van de storende gebeurtenis zullen door de Klant betaald worden op basis van de contractprijs
    •    alle kosten opgelopen door BROYEUR-BENELUX.BE ten gevolge van de contractverbreking, zoals voor het sluiten van de werf, de terugname van haar materiaal, schadeloosstelling aan leveranciers en onderaannemers, zullen bij helften tussen de partijen verdeeld worden .
Evenwel, indien zulke onverwachte gebeurtenissen slechts vertragingen van de uitvoering van de Aanneming met zich zouden meebrengen, zal paragraaf 5.6. van toepassing zijn, tenzij de Klant hierdoor ernstig benadeeld wordt; in dat laatste geval zullen beide partijen te goeder trouw onderhandelen om een evenwichtige oplossing te bekomen.

5.8. Indien de vertraging in de uitvoering van de Aanneming rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de Klant of de personen met wie hij een contract gesloten heeft, dan zal de Klant BROYEUR-BENELUX.BE vergoeden voor alle schade, veroorzaakt door de vertraging.

6. Onderaanneming - tussenkomst van derden

6.1. BROYEUR-BENELUX.BE heeft het recht de Aanneming geheel of gedeeltelijk aan onderaannemers toe te vertrouwen.

6.2. lndien de keuze van een materiaal, in de Aanneming inbegrepen, niet aan de vrije keuze van BROYEUR-BENELUX.BE wordt gelaten en indien deze het materiaal niet goedkeurt, zal ze haar weigering schriftelijk motiveren. Indien de Klant volhardt, zal de aansprakelijkheid van BROYEUR-BENELUX.BE voor dit materiaal beperkt zijn tot de waarborgen en verbintenissen van de leverancier van dit materiaal ten opzichte van BROYEUR-BENELUX.BE en van de Klant.

6.3. De Klant mag werken, die tot de Aanneming behoren, slechts door een derde laten uitvoeren of herstellen in geval van in gebreke blijven van BROYEUR-BENELUX.BE, na aangetekende aanmaning, die gedurende 14 werkdagen zonder gevolg is gebleven en na tegensprekelijke vaststelling van de staat van de werken.

7. Betalingen

7.1. De betalingen moeten, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, geschieden 30 dagen na factuurdatum op de rekening van BROYEUR-BENELUX.BE, vermeld op de factuur.
Wissels worden niet aanvaard. Elke factuur die niet betwist wordt binnen de 10 werkdagen na haar uitgifte, zal beschouwd worden als aanvaard door de Klant.

7.2. In geval de betalingen niet gebeuren op de vastgestelde vervaldatum, zullen de verschuldigde sommen verhoogd worden van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, met intrest, vastgesteld overeenkomstig artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002.
Elke gedeeltelijke betaling van de Klant zal eerst in mindering gebracht worden van de intresten, het eventueel saldo in mindering van de hoofdsom.
Bovendien zal, in geval van ongerechtvaardigd betalingsuitstel, het bedrag van de factuur automatisch met 10 % verhoogd worden met een minimum van € 150 en een maximum van € 2.500, twee weken na het versturen van een aanmaning waarop geen volledige betaling volgde.
De Klant kan geen betaling weigeren op grond van betwistingen die op andere werven betrekking hebben.  
Betwisting van een gedeelte van het factuurbedrag heeft geen invloed op het verschuldigd zijn van het saldo.

7.3. lndien het uitstel van betaling langer duurt dan twee weken na het verzenden van een
aanmaning, zal BROYEUR-BENELUX.BE de uitvoering van haar Aanneming kunnen stopzetten op kosten en risico van de Klant en bovendien, per aangetekend schrijven aan de Klant, een termijn kunnen opleggen bij afloop waarvan het contract van rechtswege beëindigd wordt. De beslissing van BROYEUR-BENELUX.BE doet geen afbreuk aan haar rechten bepaald in paragraaf 7.2., noch aan haar recht op schadevergoeding.

7.4. De betalingsmodaliteiten en -termijnen in der minne of gerechtelijk overeengekomen brengen geen novatie met zich mee en gelden onverminderd de toepassing van paragrafen 7.2. en 7.3. Elke niet naleving van een vervaldatum heeft automatisch de onmiddellijke opeisbaarheid van alle door de Klant nog verschuldigde sommen tot gevolg.

7.5. In geval van betalingsvertraging van de Klant, is het uitdrukkelijk overeengekomen dat BROYEUR-BENELUX.BE op elk ogenblik het volste recht heeft zijn onbetwistbare schuldvorderingen zonder enige formaliteit op de Klant te vereffenen met al haar schulden ten aanzien van deze laatste, daarin begrepen de niet vervallen schulden.

7.6. BROYEUR-BENELUX.BE blijft eigenaar van de geleverde materialen en de uitgevoerde werken tot de volledige betaling van de prijs onverminderd de eventuele overdracht van risico’s aan de Klant.

8. Aansprakelijkheid

8.1.BROYEUR-BENELUX.BE stelt alles in het werk om schade tijdens de uitvoering van de werken te vermijden;  bij herstellingen aan bestaande installaties is schade ook bij grote zorgvuldigheid echter niet uit te sluiten;  BROYEUR-BENELUX.BE kan, anders dan bij opzet,  in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade aan installaties of gedeelten van installaties tijdens onderhouds- of herstellingswerken.  BROYEUR-BENELUX.BE is niet aansprakelijk voor slechte werking van installaties, geplaatst door de klant of door derden.

8.2.BROYEUR-BENELUX.BE heeft een verzekering BA uitbating afgesloten bij B.D.M. NV onder polisnummer 54000415 met een maximale dekking van €1.250.000,00.  De polis is op eerste verzoek ter inzage van de de Klant.  De aansprakelijkheid van BROYEUR-BENELUX.BE is, behoudens opzet, beperkt tot de verzekerde bedragen in hoger gemelde polis.

9. Keuring - aanvaarding

9.1. Keuring
Contractueel overeengekomen keuringen zullen uitgevoerd worden volgens in België toepasselijke normen en reglementen.  Behoudens andersluidende overeenkomst vallen keuringskosten ten laste van de Klant.

9.2. Voorlopige aanvaarding - Plaatsbeschrijving

9.2.1.Ingebruikname door de klant betekent dat het werk voorlopig is opgeleverd.  Behoudens ingebruikname, zal BROYEUR-BENELUX.BE op het einde van de werken de Klant schriftelijk vragen binnen de veertien dagen over te gaan tot de voorlopige aanvaarding niettegenstaande het bestaan van kleine onvolmaaktheden, die kunnen hersteld worden tijdens de waarborgperiode.  Bij gebreke aan antwoord van de Klant op dit verzoek, zal BROYEUR-BENELUX.BE hem per aangetekende brief uitnodigen ertoe over te gaan binnen een nieuwe termijn van acht dagen ; na deze termijn zal de Klant verondersteld worden akkoord te gaan met de voorlopige aanvaarding op datum van het eerste verzoek.

9.2.2. De weigering van de Klant om over te gaan tot de voorlopige aanvaarding moet gemotiveerd worden in het P.V. van oplevering.

9.2.3. In geval de Klant weigert over te gaan tot de voorlopige aanvaarding of deze weigert te geven, zal BROYEUR-BENELUX.BE ofwel de redenen van weigering aannemen en opnieuw een verzoek tot aanvaarding doen na uitvoering van de gevraagde werken ofwel, na minnelijke schikking of, bij gebreke hiervan, de aanstelling benaarstigen van een gerechtsdeskundige, belast met het onderzoeken van de gegrondheid van de motieven voor de weigering en met het bepalen van de eventueel uit te voeren werken.

9.2.4. De inbezitneming of ingebruikneming van de volledige of gedeeltelijke Aanneming door de Klant of door derden, zelfs vòòr de volledige afloop ervan, geldt als voorlopige aanvaarding voor de betrokken delen van de Aanneming.

9.2.5. Indien de werken van de Aanneming voltooid zijn en de Klant niet overgaat tot de voorlopige aanvaarding omwille van rechtmatige motieven, buiten elke aansprakelijkheid van BROYEUR-BENELUX.BE, zal een plaatsbeschrijving uitgevoerd worden, volgens de procedure bepaald in paragraaf 9.2.1. Deze plaatsbeschrijving zal een overdracht van de risico’s en van de bewaringskosten naar de Klant met zich meebrengen. Op aanvraag van deze laatste, zal BROYEUR-BENELUX.BE hem de te nemen maatregelen aanwijzen voor het goede behoud van de installatie.

9.2.6. De procedure voorzien in paragraaf 9.2. zal toegepast worden op elke bijkomende
bestelling.

9.3. Definitieve aanvaarding

9.3.1. Tenzij anders bepaald in het contract, wordt de definitieve aanvaarding zonder meer verkregen bij afloop van een termijn van één jaar die ingaat op de dag van de voorlopige aanvaarding.

9.3.2. Indien het contract voorziet dat BROYEUR-BENELUX.BE de definitieve aanvaarding moet aanvragen, zal de procedure voorzien in paragraaf 9.2. toepasselijk zijn.

10. Waarborgen

10.1. BROYEUR-BENELUX.BE verbindt zich ertoe te verhelpen aan alle gebreken die de Aanneming aantasten ten einde deze in conformiteit te brengen met het contract, binnen de hierna beschreven grenzen.

10.2. Op straffe van verval en onverminderd de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek inzake verborgen gebreken, zal ieder bezwaar officieel schriftelijk gemeld moeten worden aan BROYEUR-BENELUX.BE, onmiddellijk na de vaststelling van het gebrek.

10.3. De waarborgverbintenis is slechts toepasselijk op de gebreken die zich zouden voordoen tijdens de waarborgperiode. Indien de duur ervan niet vastgelegd is in het contract, zal de waarborg één jaar duren, vanaf de datum van de voorlopige aanvaarding. Indien de voorlopige aanvaarding verkregen werd ten gevolge van de inbezitneming of de ingebruikneming voorzien in paragraaf 9.2.4. hierboven, is BROYEUR-BENELUX.BE niet verplicht de beschadigingen te herstellen die het gevolg zijn van deze inbezitneming of deze ingebruikneming.

10.4. De waarborg houdt in, naar keuze van BROYEUR-BENELUX.BE, ofwel de herstelling of de vervanging
van het geheel of een deel van het door BROYEUR-BENELUX.BE geleverde materiaal dat een gebrek vertoont, ofwel de uitvoering van de werken die gebrekkig werden bevonden. De vervangen of herstelde stukken en de werken beoogd in deze paragraaf worden gewaarborgd volgens dezelfde modaliteiten en voorwaarden als deze van het oorspronkelijke werk en met dezelfde vervaldatum. De kosten die voortspruiten uit een ongerechtvaardigd beroep op de waarborg zullen gefactureerd worden.

10.5. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van paragrafen 3.2, 6.2 en 6.3, slaan de verplichtingen van BROYEUR-BENELUX.BE slechts op de gebreken die niet het gevolg zijn van een ondoelmatig of foutief gebruik.. Zij zijn niet toepasselijk voor de gebreken waarvan de oorzaak van latere datum is dan ofwel de voorlopige oplevering ofwel de inbezitneming door de Klant of door derden, en ook niet voor gebreken veroorzaakt door slecht onderhoud, ouderdom, veranderingen en/of herstellingen uitgevoerd door de Klant of door derden.

10.6. BROYEUR-BENELUX.BE zal slechts aansprakelijk zijn voor de waarborg zoals deze vermeld is in huidig
artikel, met uitsluiting van elke schadeloosstelling.

10.7. BROYEUR-BENELUX.BE zal onder geen enkel beding aansprakelijk kunnen gesteld worden voor enige
onrechtstreekse, immateriële of gevolgschade, zoals productieverlies, inkomstenverlies, winstderving, stagnatieschade en gelijkaardige financiële of economische verliezen, veroorzaakt aan de Klant uit hoofde van of ter gelegenheid van de Aanneming.

11. Wederzijdse inlichtingen - correspondentie

11.1. Beide partijen verbinden zich ertoe elkaar wederzijds in te lichten over elke gebeurtenis of element die de veiligheid of de goede werking van de Aanneming kunnen beïnvloeden.

11.2. De rechtmatige voorschriften van de Klant inzake veiligheid of coördinatie van de werken op de werf kunnen slechts tegen BROYEUR-BENELUX.BE ingeroepen worden indien ze haar officieel en schriftelijk ter kennis werden gebracht.

11.3. Tenzij anders overeengekomen, zal elke correspondentie van BROYEUR-BENELUX.BE slechts geldig verzonden worden op het adres van de maatschappelijke zetel van de Klant, en elke correspondentie van de Klant op het adres vermeld in de offerte van BROYEUR-BENELUX.BE.

12. Toepasselijk recht - betwistingen

12.1. Alleen de Belgische wet is van toepassing op het contract, met uitzondering van de verwijzingsregels ander recht zou toepasselijk zijn en met uitzondering van het VN-Verdrag inzake internationale koop van goederen.

12.2. De bepalingen artikels 7,8,10 en 12 overleven de beëindiging van deze overeenkomst.

12.3. Elk geschil betreffende de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het huidig contract, zal tot de exclusieve rechtsbevoegdheid behoren van de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Turnhout.